ગુજરાતી વાર્તા | Gujaratai Kids Story | સાચે મિત્ર | Gujarati Varta | Gujarati Bal Varta

Bal Varta Gujarati kids story Sસાચે મિત્ર Gujarati Kids Story | Gujarati Varta | Gujarati Bal Varta | Gujarati Cartoon

Producer: K.C. Maloo
Concept & Directed by: Hemjit Maloo
Label: Veena Music
Copyright: Oriental Audio Visual Electronics (Veena Music)
Episode Director: Aditya Sah
Editor: Anjana Katarmal
Animators: Suraj Kumar, Gaurav Gusain, Bhagyashree Patil, Vijeta Hegde
Dubbing Director: Jeet Singh
Sound Designer: Dip Dilip Pal & Vijay Rai

For More Stories Please Subscribe Our Veena Superstar Hindi Channel – http://bit.ly/2UJpyCe

*VEENA SUPERSTAR RAJASTHANI:- http://bit.ly/2uXN3N9
*VEENA SUPERSTAR GUJARATI:- http://bit.ly/2ItPsqX
*VEENA SUPERSTAR ENGLISH:- http://bit.ly/2UMgDnn
*VEENA SUPERSTAR BANGLA:- http://bit.ly/2GbXIJs
*RAJASTHANI KHANA KHAZANA:- http://bit.ly/2GgdDY6
*VEENA MUSIC RAJASTHAN:- http://bit.ly/2D5Y6bu
*VEENA BHAKTI:- http://bit.ly/2G6lGWe
*VEENA GORBANDH:- http://bit.ly/2Z0srBL

♬Like us on Facebook: https://www.facebook.com/veenamusic
♬ Follow us on Google plus G+ – https://plus.google.com/u/0/+VeenaMus…
♬ Follow us on Twitter – https://twitter.com/veena_music
♬ Instagram – https://www.instagram.com/veenamusic
For Download Veena Music Application click here –https://goo.gl/9pHzKT

more update ; gujarati varta for children, gujarati varta 2021, gujarati story, story, bal varta, gujarati story book, varta, gujarati moral story, gujarati moral stories, fairy tales, gujarati cartoon

#gujaratistory #varta #balvarta #kidsstorygujarati #gujaraticartoon #kids
#gujaratimoralstory #gujaratikidsstory #sapormadak #veenasuperstargujarati

Leave a Comment